Preventive Cardiac Health Checkup  ----- 849/- only


Ab sirf 849 me koi bhi kabhi bhi apne dil ka jaanch aur ilaaz kam se kam kharch ke saath karawa sakta hai.
Sirf 849/-rs. dil se judi sari jaanch ----
 Ex-ECG, ECHO/TMT,  Hb, Lipid Profile, Creatinine , RBS, aur DM Cardiologist ( Dr. Vikas Kumar ) se salah.

  • Share :